Info Line: +32 3 502 79 70

Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN
PROFESSIONEEL CLIENTEEL
 
 
1.ALGEMEEN

 
1.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op alle door Lens Group. (“Lens Group”) gesloten overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van goederen of de levering van diensten, de totstandkoming daarvan en op alle door Lens Groupuitgebrachte offertes.  De wederpartij bij dergelijke overeenkomsten en/of offertes wordt aangeduid als: “Klant”.
 
1.2.          De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkel feit van het sluiten van een overeenkomst met Lens Group. Deze aanvaarding geldt ook voor alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.  De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 
1.3.          Afwijking van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Lens Group aanvaard is. Dergelijke afwijkingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet en zij gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard is.
 
 
2.     BESTELLINGEN

2.1.           De Klant kan op volgende wijzen een bestelling plaatsen:
 
- via het digitale bestelplatform:
- via e-mail:
 
Het plaatsen van een bestelling, op één van bovenvermelde wijzen, bindt Lens Group niet. Er komt tussen Lens Group en de Klant slechts een overeenkomst tot stand mits schriftelijke bevestiging door Lens Group. Bevestiging wordt in principe gegeven via het digitale bestelplatform, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
2.2.          Indien de Klant de gegeven bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt, binden deze annuleringen of wijzigingen van de bestelling Lens Group pas na schriftelijke acceptatie door deze laatste. Lens Group kan alsnog de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst eisen.
 
2.3.          In ieder geval is de Klant bij gehele of gedeeltelijke annulering van de gegeven bestelling gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze bestelling gemaakte kosten aan Lens Group te vergoeden, evenals een schadevergoeding voor winstderving te betalen.
 
 
3.     PRIJZEN

3.1.          De door Lens Group gehanteerde prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW, doch inclusief en gelden voor alle leveringen van Lens Group.
 
3.2.          Alle goederen en diensten worden gefactureerd tegen de op het moment van de bestelling vigerende prijzen.
 
3.3.          Lens Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen op elk moment te wijzigen. De Klant kan steeds een lijst van vigerende prijzen bekomen bij de handelsvertegenwoordigers van Lens Group of via het digitale bestelplatform.
 
 
 
 
 
4.     LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJNEN
 
4.1.          Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats bij de Klant. Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Klant.
 
4.2.           Lens Group organiseert het transport en alle verzendingskosten worden door Lens Group steeds doorgerekend aan de Klant.
 
4.3.          De vermelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en niet-bindend. Gebeurlijke overschrijdingen van de termijn zullen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of volledige ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding. Lens Group houdt zich het recht voor de bestelde goederen in verschillende delen te leveren. De transportkosten worden op de 1ste deellevering toegerekend. Overige deelleveringen zijn vrijgesteld van transportkost.
 
4.4.          Lens Group behoudt zich het recht voor Klanten van levering uit te sluiten, wanneer zij zich niet aan deze leveringsvoorwaarden houden.
 
4.5.          Lens Group levert goederen nooit in consignatie, noch zendt zij de goederen ‘op zicht’.
 
 
5.     OVERMACHT
 
5.1.          Van overmacht aan de zijde van Lens Group is in ieder geval sprake indien deze na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, mobilisatie, oproer, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, weersinvloeden, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van de verkochte zaken, daarvoor benodig­de grondstoffen en/of hulpmaterialen; alles zowel in het bedrijf van Lens Group als bij derden, van wie Lens Group de zaken en/of de benodigde materialen of grond­stoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van Lens Group ontstaan.
 
5.2.          In geval van overmacht is Lens Group naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussen­komst te ontbinden, dan wel het moment van dienstverlening en/of levering op te schorten tot het moment waarop de over­macht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat Klant jegens Lens Group aanspraak kan maken op enige vergoeding. Alle tot dan toe door Lens Group gemaakte kosten zullen onmiddellijk en ten volle opeisbaar zijn.
 
 
6.     PUBLICITEITSMATERIAAL

Alle publiciteitsmateriaal dat door Lens Group gratis ter beschikking wordt gesteld van de Klant, blijft eigendom van Lens Group. De Klant is verplicht om dit op eerste verzoek terug te geven aan Lens Group of het desgevallend te verwijderen uit het winkelpunt wanneer het de (vermelde) vervaldatum bereikt heeft.
 
 
7.     KLACHTEN

7.1.          Klachten over geleverde goederen, in zover deze zichtbare gebreken betreffen, moeten binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Lens Group, op straffe van verval van elk recht op schadevergoeding.
 
7.2.          Eventuele verborgen gebreken aan geleverde goederen, moeten Lens Group eveneens – op straffe van verval van verhaal – binnen een termijn van 8 dagen lopende vanaf het tijdstip waarop de Klant dit gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen, gemeld worden.
 
7.3.          Elke klacht gebeurt per aangetekend schrijven en bevat een gedetailleerde beschrijving van de gebreken met vermelding van verzendingsnota-nummer en product/artikel-nummer.
 
7.4.          De klachten zullen zo spoedig mogelijk door Lens Group op hun gegrondheid worden onderzocht. De Klant zal hiertoe alle medewerking verlenen.
 
7.5.          Indien naar het oordeel van Lens Group terecht is geklaagd over een door haar geleverd goed en Klant – eveneens naar het oordeel van Lens Group – voldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek inderdaad reeds bestond ten tijde van de levering, zal Lens Group steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige goed of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het goed herstellen, of (iii) de aanschafprijs van het gebrekkige goed aan Klant vergoeden, zonder dat Klant gerechtigd is op schadevergoeding.
Na goedkeuring van Lens Group zal de Klant het met gebrek behepte goed franco en zonder kosten en op eigen risico terugzenden aan Lens Group, voorzien van de verplichte vermelding van het door Lens Group aangegeven autorisatienummer dat het aantal terug te sturen goederen identificeert.
 
7.6.          Lens Group aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de Klant of derden, ofwel veroorzaakt door externe oorzaken.
 
7.7.          In geen geval geeft een eventuele klacht, noch met betrekking tot goederen of geleverde diensten, noch met betrekking tot facturen, Klant het recht om zijn verplichtingen uit enige overeenkomst op te schorten, noch de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 
 
8.     BETALINGEN
 
8.1.    De goederen zijn als volgt betaalbaar:
 
1.     Via creditering van een provisierekeningop naam van de Klant: de Klant kan via het digitale bestelplatform een provisie betalen voor toekomstige leveringen. Deze provisie wordt door Lens Group op een account op naam van de Klant geboekt. Lens Group kan dit bedrag enkel aanwenden ter aanzuivering van geleverde bestellingen. Indien een einde wordt gesteld aan de samenwerking wordt dit bedrag onder aftrok van eventueel openstaande facturen op eerste verzoek teruggestort aan de Klant. In geval van een bestelling via het digitale bestelplatform wordt het bedrag van de corresponderende factuur van deze provisierekening gecrediteerd.
 
2.     Betaling via overschrijving; het factuurbedrag wordt voor de vervaldag door de Klant overgeschreven op rekening van Lens Group. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar voor levering van de goederen.
 
 
 
8.2.          Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en onverminderd het recht van Lens Group om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
Bovendien zal elke onbetaalde factuur vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de verwijlintrest van 1% per maand op het openstaande factuurbedrag.
De Klant zal bij laattijdige betaling eveneens instaan voor alle innings- en invorderingskosten die hierdoor zijn teweeggebracht.
 
8.3.          Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Lens Group in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Klant, gerechtigd ofwel de uitvoering van de overeenkomst (inclusief marketing support) op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden per aangetekend schrijven.
 
8.4.           Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn vertegenwoordigers of leveranciers van Lens Group niet bevoegd om facturen van Lens Group te innen, noch om geldige kwijtingen af te geven of te tekenen, noch om gerechtelijke verbintenissen aan te gaan.
 
 
 
9.     (DOOR)VERKOOP VAN DE GOEDEREN
 
De goederen worden aan de Klant geleverd met het oog op detailhandelsverkopen aan de consument of eindgebruiker.
 
 
10.   EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, zowel in hoofdsom als intresten, blijven zij de uitsluitende eigendom van Lens Group. Het risico gaat evenwel over overeenkomstig artikel 4.1.

11.   GESCHILLEN
 
Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
 
 
 

Terms and conditions ·  About Lens Group ·  Contact us